Below is a screenshot taken from my github account

github contributions screenshot